• Dostępność

     • Dostępność

     • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp4mkleczyca.edupage.org

      Miasto Łęczyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy.

      • Data publikacji strony internetowej: 2024-07-04.
      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-04.

      Status zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

      Niespełnione wymagania

      • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
      • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

      Powody braku spełaniania wymagań

      • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

      Przygotowanie deklaracji dostępności

      Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

      Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-07-04.

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-07-04.

      Skróty klawiaturowe

      • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
      • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Skonieczki-Król, sekretariat@sp4mkleczyca.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 247212653 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

      Dostępność architektoniczna

      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

      ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
      99-100 Łęczyca

      Parking

      • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
      • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
      • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
      • Parking jest bezpłatny.
      • Usytuowane jest ono przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście na terenie ogólnodostępnym.

      Pies asystujący

      • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
      • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
      • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

      Wejście do budynku

      • Wejście do szkoły znajduje się od ulicy Ozorkowskie Przedmieście.
      • Do wejścia prowadzą schody.
      • Przy schodach znajduje się poręcz.
      • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.
      • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
      • Otwierają się na zewnątrz.
      • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
      • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
      • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
      • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu (24) 7212653.

      Przestrzeń za wejściem

      • Za pierwszym wejściem znajdują się kolejne oszklone drzwi, które otwierają się na zewnątrz. Za nimi znajduje się hol, gdzie przy ścianach ustawione są ławki, a na środku stoliki z krzesełkami. Za drzwiami znajdującymi się po prawej stronie jest punkt informacyjny.
      • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu szkoły i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
      • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
      • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
      • Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie.
      • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

      Ciągi poziome

      • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
      • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

      Ciągi pionowe

      • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

      Schody

      • Ciąg schodów składa się z 44 stopni.
      • Stopień ma wysokość 13 centymetrów.
      • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
      • Stopnie są oznaczone kontrastowo

      Pomieszczenia

      • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

      Łazienka

      • Nie mamy dostępnej toalety.

      Aplikacje mobilne

      brak

      Dodatkowe informacje

      • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://sp4mkleczyca.edupage.org/a/dostepnosc?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0MyZzdWJwYWdlPTE%3D
      • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://sp4mkleczyca.edupage.org/a/dostepnosc?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0MyZzdWJwYWdlPTM%3D
      • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: